dinsdag 9 april 2013

Copying art is an act of love!! // Kopiëren is een daad van liefde!!

I Copyed this from Copyheart.org
Ik heb dit gekopiërd vanaf Copyheart.org

♡ Copying art is an act of love.

♡ Kopiëren van kunst is een daad van liefde.

People copy stuff they like. They don’t copy stuff they don’t like. The more a work is copied, the more valuable it becomes. Value isn’t taken away by fans, it isadded by them, every time they copy.
Mensen kopiëren dingen die ze mooi vinden. Ze kopiëren nooit iets wat ze niet mooi vinden. Hoe meer er iets gekopiërd wordt, hoe waardevoller iets wordt. Waarde wordt niet weggenomen door fans, het is toegevoegd door hen, elke keer ze iets kopiëren.
Obscurity

♡ Love is not subject to law.

♡ Liefde is niet onderworpen aan de wet.

Although we appreciate and use Free Licenses when appropriate, these aren’t solving the problems of copyright restrictions. Instead of trying to educate everyone on the complexities of copyright law, we’d rather make our intentions clear with this simple statement:
♡ Copying is an act of love. Please copy.
Alhoewel we Gratis Licensies gebruiken en waarderen, ze lossen niet het probleem op van copyright beperkingen. In plaats van te proberen iedereen de complexe regelen van het copyright te leren kunnen we beter onze bedoelingen duidelijk maken door deze simpele verklaring;
         
         ♡ Kopiëren is een daad van liefde. Kopiër alsjeblieft.

♡ Please copy and share.

♡ Kopiër en deel alsjeblieft.

The Copyheart means we WANT you to copy and share. No restrictions. Just like it says: please copy and share.
Het ♡Kopiehartje bedoelt dus dat we willen dat je het kopieërd en deelt. Geen restricties. Net zoals het al zegt; alsjeblieft kopiër dit en deel. 
Originality

Q. Is the Copyheart trademarked?

Vraag. Is het Kopiehartje een handelsmerk?

A. No. It’s just a statement of intention. Its effectiveness depends only on how people use it, not on state enforcement. Here are are some other symbols that aren’t trademarked, but whose meanings and intentions are widely (if imperfectly) understood:

✝  ☪ ✡ ☺ ☮ ♻

Antw. Nee. Het is een verklaring van intentie. De effectiviteit hangt geheel af van hoe mensen het gebruiken, niet van overheidsverplichting. Hier nog een aantal andere symbolen die geen handelsmerken zijn, maar waar de mening en bedoeling alom begrepen worden;

✝  ☪ ✡ ☺ ☮ ♻


Q.Is the Copyheart legally binding? 

Vraag; Is het Kopiehartje juridisch bindend?

A. Probably not, although you could test it:
  1. Mark your work with the ♡Copyheart message.
  2. Sue someone for copying it.
  3. See what the judge says.
Antw.  Waarschijnlijk niet, maar je kunt het natuurlijk testen;


  1. Markeer je werk met het ♡Kopiehartje teken.
  2. Klaag iemand aan die het kopiërd.
  3. Kijk wat de rechter zegt.We really don’t think laws and “imaginary property” have any place in peoples’ love or cultural relations. Creating more legally binding licenses and contracts just perpetuates the problem of law – a.k.a. state force – intruding where it doesn’t belong. That ♡copyheart isn’t a legally binding license is not a bug – it’s a feature!
We denken echt dat wetten en "artistiek eigendom" een plaats hebben in menselijke liefdes- of culturele relaties. Het creëren van juridisch bindende vergunningen en contracten juist de problemen van de wet in stand houd - binnendringen waar ze niks mee te maken hebben. Dat het Kopiehartje geen juridisch bindend licensie is geen fout - het is een kenmerk!

Q. How do I use the 

Vraag. Hoe gebruik ik het ♡?

A. Use it wherever you would use the ©copyright symbol. Instead of
© Copyright 2010 by Author/Artist. All Rights Reserved.
you could write
♡2010 by Author/Artist. Copying is an act of love. Please copy.
or any of these variations:
♡2010 by Author/Artist. Copying Art is an act of love. Please copy and share.
♡2010 by Author/Artist. Copying Art is an act of love. Love is not subject to law.
♡2010 by Author/Artist. Please copy.
♡2010 by Author/Artist. Please share.
♡2010 by Author/Artist.
♡2010 Copying Art is an act of love. Please copy and share.
♡2010 Copying is an act of love. Please copy.
♡ Copying is an act of love. Please copy.
♡ Copying is an act of love. Love is not subject to law.
You get the idea. Of course you can do anything you want with the ♡Copyheart symbol, and any other symbol. We don’t own it. No one does.


Antw. Gebruik het daar waar je anders het © copyright symbool zou gebruiken. In plaats van

         © Copyright 2010 Auteur/Artiest.  Alle rechten voorbehouden.

zou je kunnen zetten
   
          ♡2010 door Auteur/Artiest. Kopiëren is een daad van liefde. Kopiër het alsjeblieft.

of een van deze variaties;

♡2010 door Auteur/Artiest Kopiëren is een daad van liefde. Kopiër en deel.  
♡2010 door Auteur/Artiest Kopiëren is een daad van liefde. Liefde is niet onderworpen aan de wet.
♡2010 door Auteur/Artiest. Graag kopiëren.
♡2010 door Auteur/Artiest. Graag delen.
♡2010 door Auteur/Artiest
♡2010 Kopiëren van kunst is een daad van liefde. Graag kopiëren en delen
♡2010 Kopiëren van kunst is een daad van liefde. Deel dit alsjeblieft.
♡ Kopiëren is een daad van liefde. Graag kopiëren.
♡ Kopiëren is een daad van liefde. Liefde is niet onderworpen aan de wet.

Nouja, je snapt het wel. Natuurlijk kun je van alles doen wat je wilt met het Kopiehartje en elk ander symbool. We bezitten het niet. Niemand bezit het.

2 opmerkingen: