Met of zonder kinderen* // With or without kids*

* OF; 9 Dingen die vrouwen met kinderen moeten weten over ongewenst kinderloze vrouwen. Orgineel vind je hier; Lovely Little Life

*OR; 9 Things women with children should know about unwanted childless women. Original Blogpost here; Lovely Little LifeLaat me deze pagina vooral beginnen door duidelijk te maken dat ik alle goeds wens voor iedereen die dit leest. Ik wil je laten weten dat de voornaamste reden om dit te plaatsen is om andere ongewenst kinderloze vrouwen zoals ik te laten weten dat ze niet alleen zijn. De tweede reden waarom ik dit plaats is om andere een kans te geven een idee te krijgen waar onvruchtbare vrouwen dagelijks mee te maken hebben, in welk stadium van je onvruchtbare leven ook zit. Ik ben absoluut niet op zoek naar medelijden, alleen wat begrip.
Please let me begin this page by saying that I mean only good to anyone reading this post. I want you to know that the #1 reason I have chosen to share my experiences of infertility is to try to help other women who are in my shoes know they are not alone. The second reason I talk about it is so that others who want to help may be able to gain insight on what women with infertility go through day to day, no matter what stage you are in your life with infertility. I am not looking for pity though, just some consideration.
*******

1.) Ik zeg het maar gewoon ronduit…. We zijn jaloers op je.


Weet dat we in geen enkel geval een hekel aan je hebben alleen omdat jij wel kinderen kan krijgen en we dit verdriet ook onze ergste vijand niet toewensen, maar het heeft geen enkele zin om het te ontkennen…. Onvruchtbare vrouwen zijn jaloers op vrouwen met kinderen. We zien de toewijding, de liefde en de geweldige band die je hebt met hen. We zien het geluk dat ze brengen elke dag weer en we willen dat ook zo graag voor onszelf meer dan iets. We zouden alles opgeven voor het, onze laatste cent uitgeven voor het en er alles voor over hebben om te ervaren hoe het voelt. We zijn niet kwaad dat jij gelukkig bent, we willen alleen dat geluk ook zo graag. Dus, nu weet je het. Oke, laten we elkaar niet voor de gek houden – je wist dit allang, maar nu is het gewoon hard op gezegd en kunnen we ophouden met net doen alsof we dat groene monster op de schouders van onvruchtbaren niet zien….


1.) I'll just come out and say it... we are jealous of you.


Please know that we in no way hate you for being able to bear children and would never wish this hurt we feel on our worst enemy. But there's no use in denying it... infertile women are jealous of women with children. We see the connection, the love, and the amazing bond that you have with them. We see the joy they bring to your life every day and we want that for ourselves more than anything. We would give up everything for it, spend our last dime to get it, and die to know what it's like. We aren't mad that you're happy... we just want some of that happiness too. So there... now you know. Ok, let's not kid ourselves - you already knew, but now it's out in the open so we call all stop pretending we can't see the green monsters sitting on the shoulders of all the infertiles…


*******

2.) Een kaartje, emailtje, lieve woorden en lieve gebaren zijn zo meer gewaardeerd dan je weet.

Onvruchtbaarheid kweekt tonnen van minderwaardigheid gevoelens, onzekerheid en het gevoel overal buiten te staan. Een handgeschreven kaartje, tekst of attent gebaar kan het grote verschil maken in een rot week. Moederdag is een bijzonder pijnlijke dag voor vrouwen die zou graag moeder zouden zijn maar daar fysiek niet toe in staat zijn. Dat mijn verjaardag ook nog eens altijd rond Moederdag valt, maakt het voor mij persoonlijk nog eens extra ironisch en wordt het niet altijd gesnapt waarom ik mijn verjaardag niet graag vier. Ik ben niet echt in de stemming om iets te vieren! Alhoewel Moederdag één dag is die extra moeilijk is voor de kinderloze, is onvruchtbaarheid altijd aanwezig ongeacht welke dag het is. Eén simpel gebaar kan zo veel verschil maken op zo’n dag.


2.) Cards, emails, words of kindness, and caring acts are appreciated more than you know.


Infertility breeds tons of self-esteem issues, insecurity, and feelings of being on "the outside". One little handwritten note, text, or thoughtful action could make our entire week. Mother's Day is an especially hard time for women who want to, but are physically unable to become a mother. Having my birthday always near Mother’s Day isn’t making that easier, but rarely understood why I don’t like to celibrate my birthday. I’m not in the celibrating mood! Though Mother's Day is one of the more difficult days for childless women, infertility is always looming no matter what day it is. One simple thought could brighten one of those days.

*******

3.) Vat het niet persoonlijk op als we een kraamvisite afslaan.

Eerlijk, onze afwezigheid doet iedereen een groot plezier! Zeg nou zelf… wil je ons daar werkelijk bij hebben, de hele tijd doodongelukkig met de kans op een onverwachte huilbui? Nee, ik denk het niet. Je kunt rustig aannemen dat we echt heel blij zijn voor de gelukkig moeder in kwestie, maar dat we niet haar bijzondere periode willen vergallen met de sombere gast te zijn.


3.) Don't take it personally if we decline a baby shower invitation.


Honestly, our not being in attendance is doing everyone a favor! Seriously... do you really want us to look sad the entire time and risk a sudden outburst of tears? Nah... I think not. You're safer to accept the fact that we are truly happy for the lucky lady, but don't want to ruin her special day by being a gloomy guest.


*******

4.) We zijn constant in pijn.


Ik weet zeker dat dit als een overdrijving klinkt voor iemand die niet in onze schoenen staat. Voor diegenen die dat wel doet, jij weet PRECIES wat ik bedoel en kunt waarschijnlijk nog steeds die bittere pijn voelen wanneer je denkt aan die periodes in je leven. Dingen waar de gemiddelde mens niet eens bij stil staat kunnen die pijn weer extra voelbaar maken elke dag weer. Zoiets simpels als bijvoorbeeld een luierreclame waar een baby over de grond kruipt of een moeder met haar lieve kleintjes zien of een winkel in lopen en langs de rekken met babykleertjes komen zijn allemaal dagelijkse dingen die ons eraan herinneren wat we moeten missen.. Het voelt als groot mes dat in onze borst zit en elke keer dat je aan je verdriet en leegheid wordt herinnert wordt dat mes er nog weer wat dieper in gedrukt. De pijn, alhoewel soms wat minder intens, is er altijd.


4.) We are constantly hurting.


I'm sure that sounds like an overstatement to someone who hasn't been in our shoes. For those that have, you know EXACTLY what I mean and can probably still feel that bitter pain every time you think about that time in your life. Things the average person would never think about add to our hurt every day. Something as simple as a commercial about diapers with a baby crawling across the floor or seeing a mama out with her little ones or even just walking by the baby clothes in Target are all daily reminders of what we are missing. It feels like a huge knife is stuck in your chest and every time you are reminded of your emptiness that knife gets pushed deeper and deeper. The pain, though less intense at times, never goes away.

*******

5.) Vertellen dat we “dan maar adopteren moeten” helpt niet.


Adoptie zal nooit de pijn van onvruchtbaarheid magisch laten verdwijnen. Het is absoluut iets wat elk onvruchtbaar stel overweegt, maar de wens om je eigen kinderen te baren gaat echt niet weg door te adopteren. Dan is daar nog het financiële aspect. Het kost echt waanzinnig veel geld, tijd en vernederende onderzoeken “of je wel geschikt als ouder bent” voor je MAG adopteren in NL. Het is maar voor weinigen weggelegd om dat traject door te gaan, financieel of emotioneel. In de USA zijn eerst al alle vruchtbaarheidsbehandeling voor eigen kosten, niet te verzekeren zelfs en om dan na duizenden dollars nog geld over te hebben om te adopteren is ook daar een grote drempel. Ik ga niet in op allerlei details, maar financieel, wettelijk en emotioneel is het echt niet de simpele oplossing die vele denken dat het is.


5.) Telling us to "just adopt" doesn't help.


Adoption will not magically erase the pain of infertility. It is definitely something that most infertile couples consider, but the desire to bear your own children won't just disappear by adopting. Then there's the money aspect. It takes a ridiculous amount of money, time and humiliating research “if you are qualified enough to be a parent” before your are ALLOWED to adopt in the Netherlands! It is just for a lucky few to go through that process, financially or emotionally. In the USA the firtillity treatments are at your own cost, not even possible to be insured for even, and after spending thousands of dollars on that to have any money left for adoption is also a big hurdle. I won't go into greater detail about that, but financially, legally, and emotionally it's really not an easy fix as some might have been led to believe.

*******

6.) We willen nog steeds graag vrienden blijven met je, ondanks dat jij wel kinderen hebt.


Ik snap dat het best wel eens ongemakkelijk kan zijn. Je vindt het misschien vervelend om een ongewenst kinderloos stel uit te nodigen op een gebeurtenis waar je kinderen ook aanwezig zijn of voor een verjaardagsfeestje voor je kind. Ja, er zijn tijden dat we een uitnodiging afslaan, omdat we net in een emotionele periode zitten en we het even niet aan kunnen, maar ga er alsjeblieft niet automatisch van uit dat we nergens bij willen zijn als je kinderen erbij zijn. We voelen ons al zo vaak buitengesloten door onze omstandigheid…. Maak dat alsjeblieft niet erger door ons niet bij jullie levens te betrekken, omdat je bang bent dat wij ons misschien ongemakkelijk voelen.


6.) We still want to be friends with you even though you have kids.


I understand it can be awkward at times. You might feel bad about inviting a couple dealing with infertility to an event involving your kids or a birthday party for a child. Yes, There are times where we will decline the invitation when we may feel emotionally unable to be in that environment, but please don't assume that we never want to attend if your kids are present. We already feel isolated because of our circumstances... please don't add to that by excluding us from your lives because you're worried about us feeling uncomfortable.

*******

7.) Geef NOOIT advies over hoe we zwanger moeten raken. Geloof me, we hebben alles al gelezen en alles geprobeerd!!

We snappen wel dat je oprecht probeert te helpen, maar hoogstwaarschijnlijk is alles wat je zegt allemaal al geprobeerd (en meer!). We kennen alle verhalen, hebben elke optie onderzocht en we willen echt die verhalen niet horen over je dat meisje die de schoonzus van de beste vriendin van je nicht kent die dat en dat heeft gedaan en magisch zomaar zwanger werd. Heel fijn voor haar, maar wij zijn dat meisje niet en je kent waarschijnlijk ook niet alle details van haar (medische) situatie of die van ons. Ik denk dit misschien heel hatelijk klinkt, maar misschien snap je het als ik je vertel dat ik net even te vaak wat van zulke adviezen kreeg van mensen die geen idee hebben van wat er medisch mis is met me.


7.) NEVER give us advice on how to get pregnant. Believe me, we've already read, heard, and tried it all!


We do understand that you are sincerely trying to help, but more than likely everything you say to us we have already tried (and more!). We have heard every story, researched every option, and we really don't want to hear about how your cousin's best friend's sister-in-law knew a girl that tried such and such and magically conceived. That's great for them, but we aren't that girl and you probably don't know the details of her situation or ours. I'm sure that sounds hateful... you might be able to tell that I've heard one too many words of advice from people who have no idea what is medically wrong with me.*******

8.) Snap dat we niet mee kunnen leven met je als je klaagt over je zwangerschap of kinderen.


Ik geloof dat een deel van het “onvruchtbaarheids overgangsritueel” is het maken van een belofte aan God en aan jezelf dat je je stinkende best zult doen om te Proberen nooit te zullen klagen over de zwangerschap of kinderen, mocht die dag toch ooit nog aanbreken. Ik zou zelfs durven zweren en een wedje erop leggen dat 99% van alle onvruchtbare vrouwen snappen wat ik bedoel wanneer ik zeg dat als ik iemand hoor klagen over ochtend misselijkheid, korte nachtjes of dreinende kinderen ik van binnen loop te gillen! Wanneer je zo lang wacht, hoopt, bidt en ontelbare tranen hebt vergoten als wij hebben gedaan, kun je gewoon niet meer omgaan met vrouwen die dit wonder wat zij mogen meemaken zo vanzelfspekend nemen. We zouden graag jouw ergste dag mét je kinderen willen ruilen voor onze beste dag zonder…..

*OPMERKING: We snappen heus wel dat het moederschap niet makkelijk is. We verwachten ook niet dat alle dagen met kinderen perfect zijn. Het punt is alleen dat we geen begrip op kunnen brengen voor vrouwen die een gewoonte van het klagen maken over iets waar wij alles voor op zouden geven om het te kunnen hebben.

8.) Understand that we can't empathize with you when you complain about pregnancy or your children.I think part of the "infertility rite of passage" is making a promise to God and/or yourself that you will TRY as hard as you can not to complain about pregnancy or your children if that day ever comes. In fact, I would wager that 99% of the women affected by infertility will know exactly what I mean when I say that hearing someone complain about morning sickness, lost sleep, or whiney kids can literally make you cringe inside. When you wait, hope, pray, and shed countless tears as we have you simply can't relate to women that take the miracles they have for granted. We would gladly trade your worst day with children for our best day without them.

*NOTE: We understand that motherhood is hard. We aren't expecting every day with children to be perfect. The point is that we can't relate to women who make a habit of complaining about something we give anything to have.

*******

9.) Ga het niet goed praten.


Persoonlijk ben ik allergies voor die goedmakers mensen altijd willen geven als ze horen dat je geen kinderen kan krijgen. "God heeft andere plannen met jou." Oh, ben ik dan niet goed genoeg om moeder te zijn? "Kinderen zijn ook niet zaligmakend hoor!" Nee, daarom heb jij ze ook niet, of wel? Het is een oer-drang, een basisgevoel wat je hebt of niet hebt en als je het wél hebt, maar het wordt nooit beantwoord doet dat zeer. Het heeft me mijn toekomst afgenomen, mijn dromen vernietigd en hoop weggenomen. DAT is wat kinderloosheid met je doet. Niet bagatelliseren alsjeblieft.


9.) Don't try to talk it right.


Personally I'm allergic to all those people try to play it down when they hear you can't have children. "God has other plans for you." Really? I'm not good enough to be a mother?! "Kids not all that wonderful you know." No, that's why you have them, don't you?! It's such a basic instinct, a primal feeling you either have or don't have and when you do and it's not being fulfilled it hurts. It took my future, destroid my dreams and took away my hopes. THAT is what infertility does to you. Don't trivialize it please.


*******

Heel erg bedankt dat je de tijd hebt genomen om dit allemaal te lezen.


Thank you so much for taking the time to read this to the end.*******

3 opmerkingen: